Asielprocedure

Een vreemdeling die in Nederland asiel aanvraagt, meldt zich bij een aanmeldcentrum (AC) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Daarna vangt het COA hem op in de centrale ontvangstlocatie (col) in Ter Apel (Groningen). Daar verricht de Vreemdelingenpolitie (AVIM) de registratie en het identiteitsonderzoek. De GGD voert er de verplichte tbc-controle uit. Asielzoekers verblijven maximaal 4 dagen in de col. Op verschillende locaties in Nederland worden asielzoekers tijdens de asielaanvraagprocedure al registreert in de Basisregistratie Personen, in een zogeheten BRP-straat. Alle nareizigers worden direct bij aankomst in Veenhuizen ingeschreven in de BRP.

Immigratie en Naturalisatiedienst

De asielzoeker verhuist vervolgens naar een procesopvanglocaties (pol). Daar kan hij zich eerst verder voorbereiden op de asielaanvraag tijdens de rust en voorbereidingstijd van minimaal 6 dagen. Hij wordt hierin bijgestaan door VluchtelingenWerk Nederland en de Raad voor Rechtsbijstand. De asielaanvraag wordt behandeld door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Een pol bevindt zich daarom altijd in de buurt van een vestiging van de IND. Asielzoekers verblijven maximaal 12 dagen in een pol.

Procedure

Het eerste deel van de asielprocedure is de Algemene Asielprocedure (AA). Na afloop hoort de asielzoeker van de IND of zijn asielaanvraag is ingewilligd, geweigerd of dat meer onderzoek nodig is. Er geldt een wettelijke termijn waarbinnen de IND hierover een beslissing moet nemen.  Daarna vertrekt de asielzoeker uit de pol, meestal naar een azc

  • Asielaanvraag is ingewilligd. De asielzoeker heeft een verblijfsvergunning gekregen. Hij is nu ‘vergunninghouder’ of ‘statushouder’. Het COA koppelt hem aan een gemeente in de regio van het azc. Als hij tijdens de asielaanvraagprocedure nog niet is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), moet hij zich binnen 5 dagen nadat hij een verblijfsvergunning heeft gekregen melden bij die gemeente voor zijn inschrijvinging in de BRP.  Als hij al tijdens de asielprocedure is ingeschreven en dus ook al over een burgerservicenummer beschikt, hoeft hij alleen te worden overgeschreven naar zijn nieuwe gemeente. De gemeente zorgt voor woonruimte. Tot die tijd woont de vergunninghouder op het azc.
  • Verlengde Asielprocedure (VA). De IND heeft meer tijd nodig om een beslissing te nemen op de asielaanvraag. De bewoner gaat de Verlengde Asielprocedure in. Tijdens deze procedure blijft hij op het azc.
  • Asielaanvraag is geweigerd. De asielzoeker heeft geen verblijfsvergunning gekregen. Hij heeft nu nog maximaal 28 dagen recht op opvang in het azc. In deze tijd kan hij zijn vertrek uit Nederland voorbereiden. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) ondersteunt hem hierbij. Na 28 dagen moet hij het land te verlaten. Er zijn uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als de ex-asielzoeker om medische redenen niet kan reizen.

Voor de behandeling van een asielaanvraag geldt een wettelijke termijn waarbinnen de IND een beslissing moet nemen.

Asielzoekers die uit een veilig land komen, worden snel afgewezen. Ook asielzoekers die eerder geregistreerd zijn in een ander EU-land, moeten Nederland zo snel mogelijk verlaten. De procedure voor gezinshereniging kan, door het grote aantal aanvragen, lang duren; afhankelijk van de persoonlijke situatie wel meer dan twee jaar.

Kinderen mogen nooit dakloos worden. Gezinnen met kinderen die geen recht meer hebben op opvang worden daarom vanuit het azc overgeplaatst naar speciale gezinslocaties. Op een gezinslocatie geldt een sober voorzieningenniveau. De begeleiding is volledig gericht op terugkeer.