Organisatie

Aansturing

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van het COA en zorgt voor een goede uitvoering van de taken, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet COA. De politieke verantwoordelijk ligt bij de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Bevoegdhedenregeling

Het bestuur verleent voor de behandeling en afdoening van de in de Bevoegdhedenregeling COA nader omschreven aangelegenheden mandaat, volmacht of machtiging.

Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van het COA en draagt zorg voor een goede uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3 van de Wet COA. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van het COA. Het weegt daarvoor de in aanmerking komende belangen van de bij het COA betrokkenen en het algemeen belang af.

Driehoofdig bestuur

Het COA kent een driehoofdig bestuur. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De aftredende leden kunnen ten hoogste tweemaal worden herbenoemd.

Als gevolg van de wijziging van de Wet COA is de raad van toezicht van het COA met ingang van 1 juli 2015 opgeheven. Dit betekent dat het toezicht op het zelfstandig bestuursorgaan COA (formeel) bij de minister van Veiligheid en Justitie ligt, ondersteund door het departement. Daarvoor is een nieuw toezichtarrangement opgesteld.

Het COA kent sinds juni 2016 een adviesraad. Deze is door het bestuur benoemd en kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De adviezen hebben geen bindend karakter. De adviesraad bestaat uit 5 leden met ieder een eigen expertise:

Halleh Ghorashi (aandachtsgebied wetenschap) is sinds 2012 hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naast haar academische werkzaamheden houdt zij veel lezingen over deze onderwerpen. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van Movisie.

Het COA maakt deel uit van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV). De HPV bestaat sinds 2000 toen een aantal zelfstandige bestuursorganen (zbo's) het Handvest Publiek verantwoorden heeft ondertekend. Ze willen verantwoording afleggen over hun handelen en de kwaliteit van dienstverlening, niet alleen aan een verantwoordelijke minister, maar juist ook aan hun klanten en de samenleving in zijn geheel. Sindsdien hebben zich ook andere publieke dienstverleners dan zbo's bij HPV aangesloten.

Tot 1987 was er in Nederland geen officiële opvang. Bij aankomst in Nederland werden asielzoekers verwezen naar de Sociale Dienst en kregen ze een uitkering. Door een toenemende instroom, in eerste instantie vooral van Tamils uit Sri Lanka, werd in november 1987 de Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) van kracht. De eerste vier asielzoekerscentra openden. Het POA, Project Opvang Asielzoekers was in deze centra verantwoordelijk voor de immateriële begeleiding van asielzoekers en de voedselvoorziening.