Onderwijs aan kinderen van asielzoekers

Alle kinderen van 5 tot 17 jaar die in Nederland verblijven, zijn leerplichtig. Voor kinderen van asielzoekers geldt daarom dat ze zo snel mogelijk nadat ze een opvang hebben bereikt, en in ieder geval binnen 3 maanden na aankomst, moeten deelnemen aan het onderwijs.

LOWAN

Wanneer in een gemeente een asielopvang komt, voeren we altijd overleg met de gemeente over het onderwijs. We geven ook een inschatting van het aantal kinderen (‘nieuwkomers’). Scholen kunnen voor het eerste-opvangonderwijs aan de nieuwkomers ook een beroep doen op de adviseurs van het netwerk Landelijke Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers (LOWAN). Zij geven informatie over zowel de onderwijspraktijk als de financiering en wet- en regelgeving. LOWAN organiseert ook bijeenkomsten waar expertise over onderwijs aan nieuwkomers wordt gedeeld.

Regelingen

Gemeenten hebben vaak veel vragen over het organiseren van onderwijs voor asielzoekerskinderen. Bijvoorbeeld over de reguliere bekostiging en aanvullende regelingen waar gemeenten een beroep op kunnen doen. U leest hierover meer in het Informatiedocument onderwijs aan asielzoekerskinderen van het ministerie van OCW.

Huisvestingskosten

De gemeente kan voor de huisvestingskosten van het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen een beroep doen op de OHBA-regeling: Onderwijshuisvestingsbudgetten ten behoeve van het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen. Het COA voert deze regeling uit. Download hier het aanvraagformulier OHBA. U kunt het formulier alleen gebruiken als:

  • een nieuw azc in uw gemeente wordt gevestigd
  • voor (het merendeel van de kinderen op) een bestaand azc niet eerder een OHBA-budget is verstrekt
  • de looptijd van een eerder verstrekt OHBA-budget is verstreken