Voor gemeenten

Gemeenten zijn voor het COA een zeer belangrijke partner. Zowel bij de ​opvang van asielzoekers ​als bij de vroege integratie van vergunninghouders die in de opvang verblijven.

Participatie vanaf dag 1

Wanneer asielzoekers een verblijfsstatus hebben gekregen, plaatsen we hen zo veel mogelijk in een azc in een arbeidsmarktregio waar ze de meeste kansen hebben voor integratie en (arbeids)participatie. Dat bepalen we op basis van hun opleiding, werkervaring en een eventueel netwerk. Vanuit dat azc koppelen we een vergunninghouder vervolgens binnen 2 weken aan een gemeente in de buurt van die opvanglocatie. U kunt zo direct met een vergunninghouder aan de slag om de periode tot er huisvesting beschikbaar is waardevol in te vullen. We noemen dit Participatie vanaf dag 1.

Huisvesting van vergunninghouders

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders. Op de pagina's onder Huisvesting vergunninghouders vindt u hiervoor praktische handreikingen en organisaties die u hierbij kunnen ondersteunen.

Landelijke samenwerking

Eind 2015 heeft het kabinet samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en partners in de Vreemdelingenketen, waaronder het COA, een aantal bestuurlijke afspraken over de instroom van asielzoekers vastgelegd in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

In april 2016 zijn hierover nieuwe afspraken vastgelegd in het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. Deze afspraken gaan uit van een gedeelde grondgedachte om integratie en participatie van vergunninghouders te bevorderen door in te zetten op onderwijs, werk en gezondheidszorg.

Rijk en VNG hebben afgesproken het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom niet te beschouwen als een eenmalig resultaat, maar als de start van een meer structurele samenwerking. Daarvoor is de Landelijke regietafel ingesteld.