Voor gemeenten

Gemeenten zijn voor het COA een belangrijke partner. Zowel bij de ​opvang van asielzoekers ​als bij de vroege integratie en participatie van asielzoekers en vergunninghouders die in de opvang verblijven.

Vroege integratie en participatie

Vroege integratie en participatie omvat alle activiteiten en werkzaamheden van het COA om beter en in een vroeg stadium aan te sluiten bij de kansen en talenten van bewo­ners. Met als doel: bewoners kunnen zo snel mogelijk integreren en participeren in Nederland. Het COA werkt nauw samen met gemeenten en andere partners in de samenleving om het integratie- en participatieaanbod voor bewoners te blijven ontwikkelen.

Huisvesting van vergunninghouders

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders. Op de pagina's onder Huisvesting vergunninghouders vindt u praktische handreikingen en organisaties die u hierbij kunnen ondersteunen.

Landelijke samenwerking

Aan de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie werken het Rijk, de provincies en gemeenten aan gezamenlijke opgaven op het terrein van asiel, huisvesting vergunninghouders en integratie en participatie.