AVG en persoonsgegevens

Sinds 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat je niet zomaar persoonsgegevens mag verwerken. Denk aan iemands naam, nationaliteit, beeltenis, etniciteit, politieke opvattingen, religie, seksuele geaardheid of gezondheidsgegevens. Als je voor een publicatie iemand fotografeert, filmt of interviewt, heb je toestemming nodig.

Schriftelijke toestemming van het COA

Het COA hecht grote waarde aan de privacy van alle bewoners en medewerkers. In ons bezoekersreglement staat dat het voor derden verboden is om zonder onze toestemming beeld- en geluidsopnamen te maken van aanwezigen op COA-locaties.

Asielzoekers in procedure: niet of onherkenbaar in beeld

Omdat we claims op verblijfsrecht willen voorkomen én streven naar veiligheid voor bewoners, fotograferen of filmen we asielzoekers die een procedure hebben lopen, niet of alleen onherkenbaar. Om diezelfde redenen vermelden we van asielzoekers in procedure alleen de voornaam of gebruiken we een fictieve naam.

Fotografeer, film of interview jij als derde partij een asielzoekers in procedure? Dan adviseren wij om onze richtlijnen te volgen en deze mensen niet of alleen onherkenbaar in beeld te brengen.

Statushouders mogen wel herkenbaar in beeld, maar moeten hiervoor altijd vóór publicatie een schriftelijke toestemmingsverklaring tekenen. 

Publicaties derden: toestemming is eigen verantwoordelijkheid

Fotografeer, film of interview je een bewoner in zijn privéruimte of in een openbare ruimte buiten het azc? En is het COA hier niet bij betrokken? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van geldige toestemming op grond van de AVG. Je gebruikt hiervoor je eigen toestemmingsverklaring.

Vinden opnamen of interviews plaats op het COA-terrein en/of is het COA bemiddelaar? Ook dan ben je zelf verantwoordelijk. Wel wijzen betrokken COA-medewerkers de bewoners en jou op het belang van toestemming in het kader van AVG.

Het is belangrijk dat je mensen altijd goed informeert vóórdat zij toestemming geven voor publicatie:

  • Wees duidelijk over het medium waarin de foto, film of het interview komt te staan. Hoe heet het medium, hoe wordt het verspreid en wat is de verschijningsdatum?
  • Stem een interviewtekst vóór publicatie af met de geïnterviewden.

Onze eigen publicaties: toestemmingsverklaring in 10 talen

Voor onze eigen publicaties vragen wij onze bewoners altijd vóór publicatie van een interview, foto of film om een schriftelijke toestemmingsverklaring te tekenen. We gebruiken hiervoor een toestemmingsverklaring in 10 talen: Arabisch, Engels, Farsi (Perzisch), Frans, Nederlands, Russisch, Somalisch, Spaans, Tigrinya en Turks.