Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb)

De Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb) is een maandelijkse uitkering voor bepaalde groepen vreemdelingen, die niet in aanmerking komen voor de asielprocedure en om uiteenlopende redenen rechtmatig in Nederland verblijven op basis van een tijdelijke verblijfsvergunning. De Rvb-voorzieningen worden verzorgd door het COA.

Recht op de Rvb

Recht op de voorzieningen hebben:

 1. Personen en hun kinderen die een verblijfsvergunning vragen voor gezinsvorming/ gezinshereniging en die rechtmatig in Nederland verblijven;
 2. Kinderen (in de leeftijd van 0 tot 18 jaar) die rechtmatig in Nederland verblijven en van wie de ouders of wettelijke vertegenwoordiger op geen enkele manier aan bestaansmiddelen kunnen komen;
 3. Bepaalde groepen slachtoffers en getuigen van mensenhandel, met name:
  • vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel die zich beraden op het doen van aangifte. Het gaat hier om de zogenaamde bedenktijd;
  • getuigen/aangevers die aangifte van mensenhandel hebben gedaan en van wie de aanwezigheid in Nederland in verband met het opsporings- en vervolgingsonderzoek noodzakelijk wordt geacht;
  • vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel die geen aangifte doen (buiten de B8-procedure) en die verblijven in de vrouwenopvang.
 4. Bepaalde groepen slachtoffers huiselijk geweld en eergerelateerd geweld, met name:
  • personen die een verblijfsvergunning hebben aangevraagd op grond van huiselijk geweld en die verblijven in de vrouwenopvang;
  • personen die een verblijfsvergunning hebben aangevraagd op grond van eergerelateerd geweld en die verblijven in de vrouwenopvang; 
  • personen die in verband met mensenhandel, eergerelateerd geweld of huiselijk geweld in de vrouwenopvang verblijven en die een verblijfsstatus hebben waarmee zij normaal geen recht op sociale voorzieningen zouden hebben. Daaronder vallen personen met een bijzondere geprivilegieerde status en EU-burgers tijdens de eerste 3 maanden van hun verblijf.

Hoogte uitkering

De Rvb voorziet in een maandelijkse toelage ter hoogte van de Nederlandse bijstandsuitkering. Voor de berekening van de toelagen wordt uitgegaan van de in de Wet Werk en Bijstand vermelde normbedragen . Deze toelage wordt achteraf over de voorliggende maand uitgekeerd. Met uitzondering van de categorie Minderjarige Vreemdelingen voorziet de Rvb, naast een maandelijkse financiële toelage, in een verzekering tegen medische kosten.

Aanvragen van Rvb

Rvb-voorzieningen moeten worden aangevraagd bij het COA binnen twee weken nadat het recht op de voorzieningen is ontstaan. De aanvrager mag niet beschikken over voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien en mag geen eigen vermogen hebben.

Personen die een beroep willen doen op de voorzieningen kunnen een aanvraagformulier downloaden of aanvragen bij de helpdesk Rvb van het COA. Het is belangrijk om het formulier te gebruiken wat past bij de situatie van de betreffende persoon.

Het COA neemt uitsluitend originele, compleet ingevulde en getekende formulieren, voorzien van de vereiste bijlagen in behandeling.

Vragen?

Vindt u het antwoord niet in de veelgestelde vragen of heeft u vragen over het aanvraagformulier? Neemt u dan contact op met de helpdesk Rvb: 0800-0201051 (maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur).

Lees meer over: