Inkooptraject COA

Sinds 2014 bestaan er binnen de Rijksoverheid twintig inkoopuitvoeringscentra die samen de volledige inkoop voor het Rijk verzorgen. Het COA valt onder verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; inkooptrajecten worden daarom uitgevoerd door het gezamenlijke Inkoopuitvoeringscentrum van de Vreemdelingenketen (IUC-Vk).

Europese aanbesteding

Voor goederen en diensten geldt dat voor opdrachten met een financiële omvang vanaf € 209.000 (excl. btw) de Europese aanbestedingsrichtlijnen worden nageleefd. Voor het gunnen van opdrachten voor werken ligt de drempelwaarde voor het hanteren van deze richtlijnen hoger: € 5.225.000 (ex. btw).

Alle ondernemers worden op gelijke wijze en transparant behandeld. Opdrachten worden in beginsel in concurrentie en op basis van vooraf bepaalde criteria gegund. Hierbij is soms de prijs bepalend, dan weer de kwaliteit of een combinatie van beiden.
Lokale leveranciers genieten geen voorrang. In de praktijk zien we dat (landelijke) leveranciers hun medewerkers voor de dienstverlening aan het COA vervolgens wel vaak lokaal of regionaal inhuren.

Raamovereenkomst

Bij het verstrekken van opdrachten voor het COA wordt veelvuldig gewerkt met raamovereenkomsten met één of meer mantelpartijen. De looptijd van deze overeenkomsten bedraagt maximaal 4 jaar.

Opvanglocatie aanbieden

Het COA is op dit moment niet op zoek naar nieuwe locaties voor de opvang van asielzoekers.

Meer weten?

Via Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u zaken kunt doen met het COA. Via de site van Tenderned kunt u nagaan wanneer een aanbesteding wordt gedaan voor uw product of dienst.

 

 

Lees meer over: