Openen en sluiten

Het aantal opvanglocaties dat het COA nodig heeft, is afhankelijk van het aantal asielzoekers dat we opvangen. Dit aantal is niet constant. Het openen en sluiten van opvanglocaties is dan ook een onvermijdelijk en steeds terugkerend onderdeel van ons werk.

Openen, sluiten of uitbreiden?

Op basis van een prognose van de in- en uitstroom van asielzoekers stelt het COA periodiek een planning op: moeten we openen, sluiten of uitbreiden? Daarnaast controleren we maandelijks de beschikbare capaciteit in relatie tot de behoefte aan opvangplaatsen. Zo kunnen we snel reageren als dat nodig is.

Huidige opvangcapaciteit

Het COA heeft in 2020 circa 5.000 nieuwe opvangplekken nodig. Ook wil het COA in 2020 10 aflopende bestuursovereenkomsten verlengen. De opvangcentra zitten vol en het komende jaar is er een hogere bezetting dan verwacht. Het COA bereidt extra buffercapaciteit voor. Lees meer over extra opvangplekken en buffercapaciteit.

Uitgangspunten locatiekeuze

Het COA baseert de locatiekeuze op een aantal uitgangspunten die in overleg met betrokken samenwerkingspartners zijn opgesteld. Een evenredige spreiding van locaties over het land is van belang om het asielproces goed te laten verlopen. Spreiding bevordert ook de integratie. Daarnaast is ook flexibiliteit van belang om de opvangcapaciteit in tijden van hogere instroom snel op en af te kunnen schalen. Andere uitgangspunten zijn kwaliteit, duurzaamheid en financiën. Het COA bekijkt periodiek hoe de bezetting zich ontwikkelt. Dat biedt de mogelijkheid om tijdig bij te sturen.

Gemeente belangrijke partner

Bij het openen of sluiten van een opvanglocatie is de gemeente een belangrijke partner. Samen maken we afspraken over onder meer het aantal opvangplaatsen, hoe lang de opvang blijft, de organisatie van het centrum, financiering, overlegstructuur en het onderwijs voor asielzoekerskinderen.

Daarnaast is de gemeente partner in het opvangen van statushouders. Vluchtelingen die een verblijfstatus krijgen, komen in aanmerking voor eigen woonruimte. De gemeente heeft een belangrijke taak om in deze woonruimte te voorzien.

Bewoners verhuizen

Het sluiten of openen van opvanglocaties betekent dat er bewoners moeten verhuizen. Een ingrijpende gebeurtenis. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

  • Overplaatsingen vinden zoveel mogelijk plaats binnen de regio
  • Verhuizingen van gezinnen met schoolgaande kinderen vinden zoveel mogelijk plaats in de schoolvakanties
  • Zoveel mogelijk rekening houden met medische en psychosociale omstandigheden van de bewoners
  • Zoveel mogelijk voorkomen dat asielzoekers binnen kort tijdsbestek meerdere keren moeten verhuizen

Duurzame locaties

Het COA streeft er naar zijn locaties duurzaam te ontwikkelen. Locaties die niet duurzaam te ontwikkelen zijn, stoten we eerder af dan duurzaam ontwikkelde locaties.

Reservecapaciteit

De vraag naar asielopvang kan sterk variëren. Er kan een acute vraag naar meer bedden ontstaan. Het COA streeft er daarom naar altijd meer opvangplaatsen in voorraad te hebben dan strikt noodzakelijk: de reservecapaciteit.

 

Het COA kan opvanglocaties om verschillende redenen sluiten, waaronder:

Lees meer over: