Ondanks een gestabiliseerde bezetting op onze opvanglocaties door de coronacrisis heeft het COA nog steeds duizenden nieuwe opvangplaatsen nodig. Sinds het najaar van 2019 zijn er 700 nieuwe opvangplekken gerealiseerd en is er een akkoord op de verlenging van 6 bestuursovereenkomsten. Met een aantal gemeenten zijn we in gesprek over nieuw te openen locaties. Het COA probeert daar waar mogelijk en conform de coronamaatregelen de capaciteit op opvanglocaties maximaal in te zetten.

Opvanglocaties: sluiting, opening en verlenging

Weert

De locatie in Weert met 1.000 opvangplaatsen is gesloten op 9 september 2019. Deze sluiting geeft extra druk op de rest van de opvangcapaciteit.

Musselkanaal

Het in 2018 gesloten azc in Musselkanaal is in september weer in gebruik genomen. Het azc biedt voor een periode van 3 jaar onderdak aan in totaal 428 asielzoekers.

Hengelo

De gemeente Hengelo en het COA hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van de opvanglocatie Havezatenlaan in Hengelo voor onbepaalde tijd met een jaarlijkse evaluatie. 

Maastricht

Het nieuwe permanente asielzoekerscentrum in Maastricht aan de François de Veijestraat is in gebruik genomen. De nieuwe locatie biedt plek aan 650 asielzoekers. De huidige opvanglocatie aan de Parkweg in Maastricht blijft tot en met november 2021 in gebruik.

Duinrell

De gemeente Wassenaar heeft ingestemd met verlenging van de opvang van asielzoekers op het landgoed Duinrell tot 15 maart 2021. Tot 1 november 2020 worden er 650 asielzoekers opgevangen, daarna wordt dit opgehoogd tot 930 asielzoekers tot 15 maart 2021. Duinrell wordt al meerdere jaren gebruikt als tijdelijke winteropvanglocatie in verband met een tekort aan reguliere opvang.

Landal GreenParks

Het COA huurt 30 vakantiewoningen (140 capaciteitsplaatsen) in 6 verschillende parken van Landal GreenParks: Eerbeek, Putten, Beekbergen, Hoenderloo en Nieuw Millingen en Aalden. Per park worden maximaal 5 gezinnen met statushouders opgevangen. De statushouders worden gehuisvest dichtbij de gemeente waar zij uiteindelijk geplaatst worden en waar ze vanuit hun tijdelijke woning alvast beginnen met inburgering. De opvang duurt van 18 mei tot 28 december van dit jaar. Ook in 2016 heeft het COA vakantiewoningen van Landal gebruikt worden voor huisvesting. De opvang bij Landal is vooral bedoeld voor de doorstroming van statushouders naar een vaste woonplaats om het tekort aan reguliere opvang te compenseren.

Apeldoorn

De Raad van State heeft een einduitspraak gedaan in de bestemmingsplanwijziging De Wellen Zuid in Apeldoorn voor de realisatie van een permanent asielzoekerscentrum. Dat betekent dat kan worden doorgegaan met de ontwikkeling van een permanent azc. Gestart wordt met een azc voor 400 asielzoekers. Naar verwachting kunnen de deuren eind 2021 open.

Gorinchem

Het COA heeft het voormalig belastingkantoor aan de Vroedschapstraat in de Gildenwijk aangekocht om opnieuw asielzoekers op te vangen in Gorinchem. Het COA is daarover nog in overleg met de gemeente. Zowel het college als de gemeenteraad moeten zich nog uitspreken over de opvang. Het belastingkantoor is tot eind 2017 gebruikt als azc. Het COA heeft vorig jaar al aangeven graag azc’s te openen in het westen van het land, omdat daar relatief weinig opvanglocaties zijn.

Verhoging bestaande capaciteit

Ook heeft het COA bij een aantal locaties de bestaande capaciteit kunnen verhogen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd door gebouwen die als kantoor gebruikt werden, in te richten voor opvangplaatsen. Deze uitbreiding is altijd gebeurd binnen de plaatselijke bestuurlijke mogelijkheden.

Flexibele opvang

In juni 2020 is de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen vastgesteld. Het doel van de Uitvoeringsagenda is dat het COA samen met het Rijk, provincies en gemeenten werkt aan de inrichting van een opvangmodel met flexibele opvangplaatsen, ook inzetbaar voor andere doelgroepen. Daarover zijn in het regeerakkoord afspraken gemaakt. Hierdoor kunnen plotselinge veranderingen in de vraag naar opvangplekken beter en voorspelbaar worden opgevangen. Lees meer over de Uitvoeringsagenda.

Isolatie- en quarantaineplekken

De vraag naar isolatie- en quarantaineplekken blijft urgent. Daarom heeft het COA een brief gestuurd aan het Veiligheidsberaad met de vraag om te helpen isolatie- en quarantaineplekken te realiseren. Het Veiligheidsberaad staat positief tegenover dit verzoek en heeft aangegeven dat voorzitters van de Veiligheidsregio’s zich zullen inspannen om, in het geval van besmettingen waar extra opvangcapaciteit en/of maatregelen nodig zijn, in de eigen regio een oplossing te vinden. Het COA is en blijft tegelijkertijd bezig om quarantaine- en isolatie-mogelijkheden op de opvanglocaties te organiseren.

Capaciteitsbesluit

Het COA neemt 2 keer per jaar een capaciteitsbesluit op basis van prognoses op het asieldossier. In november neemt het COA een nieuw capaciteitsbesluit.