Het COA vindt dit noodzakelijk, nu er twijfel is ontstaan over het delen van (bijzondere) persoonsgegevens van asielzoekers met het NVIK. Het delen van deze gegevens met het NVIK wordt opgeschort. “We kunnen het ons niet permitteren dat er discussie blijft bestaan over wat wel en niet gedeeld mag worden. Dat is niet goed voor onze bewoners, ketenpartners en medewerkers”, zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker.

Het besluit is genomen in overleg met de politie en in nauwe samenspraak met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het COA heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd over het besluit.

Overeenkomst

Het delen van persoonsgegevens van asielzoekers gebeurt sinds 20 december 2013 en is verder uitgewerkt in een gegevensleveringsovereenkomst tussen het COA en het NVIK. Deze overeenkomst is dit voorjaar geactualiseerd, waarbij specifiek is gekeken naar de privacyvereisten en het COA niet over één nacht ijs is gegaan. Toch is er nu twijfel of het COA bijzondere persoonsgegevens mag delen met het NVIK.  De bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over etniciteit, nationaliteit en godsdienst van asielzoekers.

Privacy regels

Het COA levert de persoonsgegevens van asielzoekers op verzoek van het NVIK. Het NVIK voorziet vervolgens de diverse afdelingen van de Vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel (AVIM) van informatie over in Nederland verblijvende vreemdelingen (onder meer op locaties van het COA). Daarbij moeten vanzelfsprekend de geldende privacy regels in acht worden genomen.

Verantwoordelijkheid

Het COA is zich zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Tegelijkertijd heeft de overheid informatie nodig voor het toezicht en de handhaving van de Vreemdelingenwet. Ook het COA wil dat er hard wordt opgetreden tegen misbruik van het asielsysteem door overlastgevers en mensenhandelaars. De nu ontstane discussie toont dit dilemma en maakt dat het COA, in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid en deskundigen op het gebied van privacywetgeving, de gemaakte afspraken met het NVIK gaat bezien en bekijken of er aanpassingen nodig zijn.  Zo wil het COA komen tot een voor alle partijen werkbare aanpak voor het delen van persoonsgegevens.

Meer nieuwsberichten