‏‏‎
 • Capaciteit

  248

  248 opvangplaatsen

 • Type locatie

  asielzoekerscentrum (azc)

 • Overeenkomst

  De huidige bestuursovereenkomst is voor onbepaalde tijd.

 • voorgevel van gebouw met vijf verdiepingen daarvoor een slagboom en een weg met aan beide kanten bomen en struiken en op de weg een fietsende vrouw
  woon/-kantoorgebouw
Een rondleiding in en rond ons azc.

Azc Sweikhuizen is gevestigd in een voormalig klooster, op een terrein dat ‘Moorheide’ wordt genoemd. Het is een relatief kleine locatie, rustig gelegen tussen de heuvels in een bos. Het COA kent een lange geschiedenis in de omgeving. In 2018 werd het azc nog gesloten na jarenlange dienst omdat het COA in die periode te maken had met een daling van het aantal op te vangen asielzoekers. Begin december 2018 is het azc opnieuw in gebruik genomen.

Op deze locatie zijn onze partners VluchtelingenWerk NederlandGZA, GGD, IOM en DT&V aanwezig.

Activiteiten op deze locatie

Een veilig onderkomen is belangrijk, maar niet genoeg. Daarom bieden we asielzoekers verschillende begeleidingsprogramma's aan. Soms ook samen met onze partners. Zo helpen we bewoners om zich actief op te stellen. Tijdens het verblijf en daarna.

Lokale samenwerkingen

In en rondom het azc zijn veel activiteiten waarbij we samenwerken met organisaties uit de omgeving. Deze organisaties zijn geregeld op zoek naar vrijwilligers. Soms hebben ze ook spullen nodig. Lees meer hierover en kijk hoe je eventueel zelf kunt bijdragen.

Herontwikkeling en uitbreiding azc Sweikhuizen

Gemeente Beekdaelen heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk het verzoek gekregen om (tijdelijk) asielzoekers op te vangen. Op 19 oktober 2022 is er door de gemeenteraad een motie aangenomen waarmee het COA akkoord heeft gekregen om de mogelijkheid te verkennen om het bestaande azc uit te breiden tot 400 opvangplekken. De aanvullende opvangplekken zijn nodig gezien het landelijke tekort aan opvangplekken en de wens om structureel het aantal opvangplekken te vergroten. Het COA wenst de locatie te verduurzamen en de indeling te optimaliseren. Bij de planvorming is veel aandacht voor versterking van natuurwaarden en klimaatdoelstellingen.

In het proces van planontwikkeling in aanloop naar de vergunningsaanvraag worden de direct omwonenden en andere belanghebbende, wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, meegenomen. 

Uitgangspunten voor de ontwikkeling zijn:

 • Revitalisatie en restauratie van het erfgoed; Rijksmonument (voormalig Retraitehuis);
 • Versterking en opwaardering van de bescherming van het omringende monumentale landschap;
 • Uitbreiding opvangcapaciteit tot maximaal 400 bewoners (overeenkomstig aangenomen raadsmotie d.d. 19 oktober 2022).

Overlegvormen azc Sweikhuizen

 1. Omwonendenoverleg – een structureel overleg met omwonenden (de naaste buren) over algemene zaken in relatie tot het azc.  Frequentie: 1 à 2 keer per jaar.
 2. Informatiebijeenkomsten – speciale, niet structurele, bijeenkomsten in het kader van de herontwikkeling en uitbreiding van het azc *

* Bij start van de planvorming is in overleg getreden met omwonenden via het omwonendenoverleg. 

In 2024 is middels informatiebijeenkomsten voor een grotere groep belanghebbenden de omgevingsdialoog gestart in aanloop naar de vergunningsaanvraag. Op deze site zullen tijdens dat proces relevante documenten gedeeld worden. Zie documenten onder dit gekleurde blok.

Hebt u vragen over azc Sweikhuizen en de ontwikkelingen? Neem dan contact op per mail: azcsweikhuizen@coa.nl.

Gemeentelijke informatie over deze ontwikkeling vindt u op de projectpagina van de gemeente.

NB. Deze informatie wordt aangepast wanneer er nieuwe inzichten zijn.

Download Sweikhuizen - Presentatie omwonenden 6 maart 2024 Download Verslag informatiebijeenkomst azc Sweikhuizen 6 maart 2024 Download Verslag rondgang terrein azc Sweikhuizen 3 april 2024
luchtfoto

Azc in een bedevaartsoord

Aangenomen wordt dat de naam Sweikhuizen afkomstig is van het woord Zweihuizen oftewel twee huizen. De naam slaat op de bebouwing tussen twee huizen. Het dorp is een bedevaartsoord voor blinden en slechtzienden. Vanaf 1851 kent Sweikhuizen een Sint-Odiliadevotie. Sinds 1929 worden er jaarlijks blindenbedevaarten gehouden met deelname vanuit geheel Nederland.