Een azc in mijn buurt

Waarom komt er een asielzoekerscentrum (azc) in mijn woonplaats?
Waarom zegt een gemeente 'ja' tegen de komst van een azc?
Wat zijn de voordelen van een azc voor gemeenten?
Hoe kan ik solliciteren bij het COA?
Waar kan ik solliciteren als leerkacht voor kinderen in een azc?
Hoe zijn de ervaringen in andere gemeentes?
Evalueert het COA na een bepaalde periode met de buurt?
Waarom zijn azc's vaak zo grootschalig, is het niet beter om kleine groepen te huisvesten?
Hoe is de veiligheid in en rondom opvanglocaties geregeld?
Komt er extra politie in de gemeente?
Kan ik bij asielzoekers op bezoek gaan?
Daalt de waarde van mijn huis door de komst van een azc?
Kan ik iets doen voor vluchtelingen in de opvang?
Wat gebeurt er als een azc sluit?

Waarom komt er een asielzoekerscentrum (azc) in mijn woonplaats?

Vanaf de zomer 2015 is er een explosieve toename geweest van het aantal vluchtelingen,  vooral uit Syrië,  die in Nederland asiel aanvragen. Daardoor waren er veel extra opvangplaatsen nodig. In het Bestuursakkoord tussen gemeenten en het Rijk zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de opvang van deze asielzoekers over de gemeenten.

Waarom zegt een gemeente 'ja' tegen de komst van een azc?

Het COA vestigt een azc in overleg met de gemeente. Er zijn verschillende factoren die bepalen of een plek geschikt is voor opvang van asielzoekers. Zo moet het mogelijk zijn om snel en veilig grote groepen mensen op te vangen. Een gemeente staat vaak positief tegenover de komst van het azc. Het azc verschaft ook werkgelegenheid en leegstaande gebouwen krijgen een passende nieuwe bestemming.

Wat zijn de voordelen van een azc voor gemeenten?

  • Personeel. Het azc is een bedrijf in het klein. Als een centrum wordt geopend bekijkt het COA de mogelijkheden om nieuw personeel via de regionale arbeidsvoorziening te werven. Het kernteam van opvangmedewerkers bestaat uit ervaren COA-personeel. Een azc met 400 bewoners levert ongeveer 20 arbeidsplaatsen bij het COA op.
  • Lokale leveranciers. Het bouwen, onderhouden, schoonmaken van kantoorgebouwen en beveiliging van een azc zijn werken en diensten die ingehuurd worden op basis van een centraal inkoopbeleid met (Europese) aanbestedingen. De praktijk leert dat leveranciers hun medewerkers vervolgens wel lokaal of regionaal inhuren. De asielzoekers ontvangen een financiële toelage en besteden het geld in winkels in de nabijheid van het azc. De middenstand in de buurt krijgt hiermee een impuls.
  • Vergoeding gemeenten. Aan de aanwezigheid van een azc in een gemeente is een stelsel van financiële vergoedingen verbonden, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs. Deze vergoedingen zijn bedoeld als tegemoetkoming in de extra kosten.

Hoe kan ik solliciteren bij het COA?

De werving voor personeel wordt uitgevoerd door Startpeople. Onder vacatures vindt u verder een beperkt aantal (vrijwilligers)functies waarvoor we de werving zelf uitvoeren. Open sollicitaties worden niet in behandeling genomen. 

Waar kan ik solliciteren als leerkracht voor kinderen in een azc?

Het onderwijs op een asielzoekerscentrum wordt aangeboden door de overheid. Leerkrachten werkzaam op een school die is aangesloten bij een azc zijn niet in dienst van het COA. De gemeente is bij vestiging van een opvanglocatie verantwoordelijk voor het organiseren van voldoende passend onderwijs. Hiervoor voert de gemeente het gesprek met het lokale onderwijsveld. De scholen die dit vervolgens gaan organiseren, zijn verantwoordelijk voor de aanname van voldoende geschikte leerkrachten. Meestal zijn dit scholen voor openbaar onderwijs.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de scholen of de gemeente waar het asielzoekerscentrum wordt gevestigd. Onderwijsvacatures worden doorgaans ook gepubliceerd op www.onderwijsvacaturebank.nl.

Wordt mijn huis minder waard door de komst van een azc?

De waarde­verandering volgt over het algemeen hetzelfde patroon als in vergelijkbare wijken waar geen azc staat.

Hoe zijn de ervaringen in andere gemeentes?

De praktijk leert dat een nieuwe azc in het begin veel vragen oproept bij inwoners van een gemeente. Dezelfde praktijk leert dat het sluiten van een azc minstens evenveel bedenkingen oproept. Want naast de economische voordelen voor de omgeving biedt een azc veel ruimte voor werkzaamheden door vrijwilligers uit de buurt. Er ontstaan prettige contacten tussen asielzoekers en omwonenden en asielzoekers leveren een positieve bijdrage aan het verenigingsleven.

Evalueert het COA na een bepaalde periode met de buurt?

Het COA organiseert regelmatig een omwonendenoverleg waarin naast omwonenden ook de gemeente en wijkagenten participeren.

Waarom zijn azc's vaak zo grootschalig, is het niet beter om kleine groepen te huisvesten?

Op een grotere locatie is de bedrijfsvoering effectiever. Het komt de beheersbaarheid, leefbaarheid en veiligheid ten goede. We zijn in staat hier een team op te zetten van professioneel opvangpersoneel, beveiliging, facilitair personeel en medische zorg. In de praktijk blijkt dat het dienstenaanbod op grotere locaties kwalitatief en kwantitatief kan worden verhoogd. Er zijn meer medewerkers, waardoor er een breder en gevarieerder aanbod is van lesprogramma’s, voorlichting en activiteiten.

Hoe is de veiligheid in en rondom opvanglocaties geregeld?

Het wonen op een beperkt oppervlak kan spanningen met zich meebrengen. Dat is niet alleen het geval op een opvanglocatie, dat geldt ook op andere dicht bewoonde plaatsen in de reguliere Nederlandse samenleving. Het grote verschil is echter dat er op een opvanglocatie gekwalificeerd opvangpersoneel werkt en er 24 per dag beveiliging aanwezig is. Het personeel is getraind in het opvangen van een diverse doelgroep en het omgaan met mogelijke spanningen die daarbij kunnen ontstaan. Zij zijn in staat om signalen te herkennen die wijzen op radicalisering, traumatisering of mensenhandel. Bij een vermoeden daarvan wordt rechtstreeks melding gedaan bij professionele instanties als CoMensha en de Nationale Politie.

Bewoners van een azc ondertekenen bij aankomst de daar geldende huisregels. Deze zijn gebaseerd op de omgangsvormen die wij in Nederland hanteren. Discriminatie op basis van afkomst, religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid hoort daar niet bij. Overmatig alcoholgebruik of drugsgebruik worden niet getolereerd.

Personeel van het COA ziet er op toe dat deze huisregels worden nageleefd en spreken bewoners aan op ongewenst gedrag. Daarbij is een aantal sancties mogelijk, variërend van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van opvang. In alle gevallen geldt dat misdragingen consequenties kunnen hebben voor de asielprocedure. Voor zaken die de openbare orde raken wordt altijd de politie ingeschakeld. Asielzoekers kunnen en zullen net als andere burgers bij delicten worden bestraft en eventueel gedetineerd. Klik hier voor meer informatie over veiligheid.

Komt er extra politie in de gemeente?

De gemeente kan hiervoor een aanvraag indienen.

Daalt de waarde van mijn huis door de komst van een azc?

Er zijn geen aanwijzigingen voor een waardedaling van huizen in de omgeving van een azc.

Kan ik bij asielzoekers op bezoek gaan?

Mensen kunnen op alle COA-locaties op bezoek gaan bij bewoners, van 9.00 uur tot 22.00 uur. Iedereen wordt verzocht zich te melden bij de receptie. Opvanglocaties organiseren ook open dagen, zodat omwonenden kunnen kennismaken met bewoners, medewerkers en de voorzieningen op de locatie. Maar ook op andere dagen is een bezoek aan een opvanglocatie mogelijk. Neem hiervoor contact op met de opvanglocatie bij u in de buurt. Ook is het mogelijk om een virtueel bezoek te brengen.

Kan ik iets doen voor asielzoekers in de opvang?

U kunt op verschillende manieren hulp bieden aan vluchtelingen in de opvang.

Wat gebeurt er als een azc sluit?

Het COA sluit met de gemeente een zogenaamde bestuursovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Als de overeenkomst afloopt, verhuizen we de bewoners naar andere opvanglocaties.

Nederlands