Uitbreiding capaciteit asielopvang nodig

DEN HAAG - Het COA is op zoek naar direct inzetbare capaciteit. Vanwege een langere verblijfsduur in de opvang en een licht hogere instroom zoekt de opvangorganisatie 5000 snel beschikbare opvangplaatsen. Ook worden maatregelen ter overbrugging getroffen.

Sinds deze zomer is reservecapaciteit in gebruik genomen op onder andere de locaties Harderwijk, Zutphen en Wageningen. Nu worden ook mogelijkheden onderzocht om de opvang van asielzoekers in onlangs gesloten locaties tijdelijk te continueren  of locaties die tijdelijk ingezet kunnen worden ter overbrugging naar meer permanentere opvangplaatsen. Dit geldt ook voor incidentele reguliere opvang zoals recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties.

Hogere bezetting
De hoge bezetting van de opvanglocaties kent verschillende aanleidingen. De verblijfsduur is langer dan verwacht. Dit kan komen door een langere asielprocedure of door de wachttijd van vergunninghouders voor een woning. Naast de langere verblijfsduur is er sinds begin deze zomer sprake van een licht hogere instroom dan werd geprognotiseerd.

Flexibiliteit
In het regeerakkoord werd afgesproken dat er meer flexibiliteit nodig is binnen de vreemdelingenketen. In het besluit van dit voorjaar om 11 locaties te sluiten werd hiermee rekening gehouden door op bestaande locaties in het hele land reservecapaciteit beschikbaar te houden. Om deze fexibiliteit te kunnen behouden moet nieuwe capaciteit worden gezocht.

Uitdaging
Niet alleen het vinden van opvangcapaciteit wordt een uitdaging, ook de werving van gekwalificeerd personeel zal gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt niet eenvoudig worden. Dat geldt ook voor de situatie op de vastgoedmarkt en in de bouwsector.

Wassenaar
Het COA heeft de gemeente Wassenaar het verzoek gedaan om deze winter tijdelijke opvang te realiseren op landgoed Duinrell. Het college, de gemeenteraad en Duinrell hebben positief gereageerd op het verzoek. Het is de elfde keer dat het COA gebruik maakt van tijdelijke opvang op landgoed Duinrell. Er is ruimte voor maximaal 930 asielzoekers.

Landelijke regie
De huidige operatie wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met partners aan de Landelijke Regietafel Migratie: De Ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Welzijn, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Locatie: