Rapport ‘Kindermishandeling bij asielzoekers’

GGD Nederland heeft in opdracht van het COA een onderzoek uitgevoerd naar kindermishandeling bij asielzoekers. Voor het COA is het van belang hier inzicht in te hebben, zodat we onze bewoners zo goed mogelijk kunnen begeleiden en doorverwijzen.

De onderzoeksresultaten geven aanknopingspunten voor waar we als professionals op moeten letten. Er zijn diverse rapporten verschenen over kindermishandeling bij asielzoekers. Dit is echter het eerste rapport dat zich baseert op ervaringscijfers.

Bevindingen

Enkele bevindingen uit het rapport zijn:

Fysieke kindermishandeling was het meest geregistreerde type. De verhouding tussen het geregistreerde aantal cases van fysieke mishandeling enerzijds en verwaarlozing en emotionele mishandeling anderzijds was bij asielzoekers heel anders dan in de totale Nederlandse bevolking. Verwaarlozing en emotionele mishandeling vormden bij de asielzoekers een relatief kleiner deel van het totaal aan geregistreerde gevallen.

Risicogroepen voor geregistreerde fysieke kindermishandeling zijn meisjes, kinderen in de opvang met alleen de vader, kinderen van tienermoeders en kinderen van moeders met geweldservaringen en/of depressie.

Het aantal nieuw geregistreerde gevallen van fysieke kindermishandeling per jaar neemt af met de verblijfsduur.

Fysieke kindermishandeling werd in de periode 2000-2008 vaker geregistreerd na overplaatsingen tussen asielzoekerscentra. Het onderzoek geeft geen inzicht in de achterliggende oorzaken.

Vanwege methodologische verschillen kan niet worden gezegd hoe de cijfers voor asielzoekers zich verhouden tot cijfers voor de Nederlandse bevolking.

Protocol Huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 juli 2013 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden, waar ook het COA onder valt. Er is een stappenplan waarin staat hoe een medewerker hoort om te gaan met de signalen en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).

Resultaten als input

Alle COA-medewerkers binnen de opvanglocaties zijn getraind in het toepassen van de meldcode.Daarnaast zijn per opvanglocatie twee aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling aangewezen.De resultaten van het GGD-onderzoek waren bij het COA bekend bij de ontwikkeling van het protocol Huiselijk geweld en kindermishandeling en zijn hierbij als input gebruikt.

Lees meer over: