Opvanglocatie Bosrandweg Wageningen vanaf half januari 2018 in gebruik

Vanaf half januari 2018 gaat de opvanglocatie aan de Bosrandweg 20 in Wageningen in gebruik genomen worden. De asielzoekers zullen stapsgewijs in de opvanglocatie komen wonen. Op de locatie is ruimte voor maximaal 300 bewoners. De opvanglocatie is gereed voor bewoning sinds eind 2016, maar was nog niet in gebruik genomen. De gemeente Wageningen heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor tijdelijke bewoning door asielzoekers voor de duur van vijf jaar, tot november 2021.

Soort opvanglocatie
In de opvanglocatie gaan asielzoekers wonen die net aangekomen zijn in Nederland. De locatie is gericht op rust en voorbereiding op de asielprocedure (procesopvanglocatie, POL). Op de locatie is met name aandacht voor gesprekken tussen asielzoeker en advocaat, voorlichting door VluchtelingenWerk, voorlichting over het COA en medisch advies. De locatie ligt in de buurt van een kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hier voeren asielzoekers gesprekken over hun asielaanvraag. Het is prettig als zij daarvoor niet al te ver hoeven te reizen.

Flexibele invulling van opvangplekken
Het aantal asielzoekers dat Nederland binnenkomt en daarmee de behoefte aan opvangplekken, varieert. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben in het regeerakkoord afgesproken om tot een flexibel asielsysteem te komen. Dat moet helpen beter om te gaan met veranderingen in aantallen asielzoekers en maakt het mogelijk het draagvlak in de samenleving voor de opvang van asielzoekers te behouden. Op dit moment komen er iets meer asielzoekers aan in Nederland dan werd verwacht, verblijven nog zo’n 9000 vergunninghouders in de opvang en is behoefte aan extra capaciteit rondom de IND-locaties. Het COA creëert de extra opvangplekken binnen bestaande opvanglocaties.

Meer informatie is te vinden op www.wageningen.nl onder nieuwsberichten (homepage) en op www.wageningen.nl/vluchtelingen