Bestuursovereenkomst opvanglocatie Budel

De gemeente Cranendonck en het COA ondertekenden 8 februari een nieuwe bestuursovereenkomst ten behoeve van een opvanglocatie in Cranendonck. Onder de aanwezigen staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid.

De ondertekening betekent een voortzetting van de opvanglocatie op het terrein van de voormalige Nassau-Dietz-kazerne in Cranendonck. 

Ondertekening

Namens de gemeente ondertekende burgemeester Henri de Wijkerslooth en namens het COA lid van bestuur Peter Siebers. Bij de ondertekening waren naast de staatssecretaris onder andere ook Jan van Tulden, wethouder Cranendonck en unitmanager Anthony Slinkert (COA) aanwezig. Een rondleiding door locatiemanager Marc van Geel bracht het gezelschap langs de verschillende processen op de locatie; het reguliere azc, de proces opvanglocatie en de aanmeldstraat.

Verbinding

De overeenkomst is tot stand gekomen na uitgebreid overleg tussen de gemeente en het COA. Belangrijk hierbij waren de renovatie en herontwikkeling van de opvanglocatie en de verbinding van de opvanglocatie met de gemeenschap van Cranendonck.

Nauw samenwerken

De nieuwe bestuursovereenkomst bouwt verder op de ervaringen en successen van de afgelopen jaren en creëert mogelijkheden voor het COA om samen met haar ketenpartners IND, DT&V, marechaussee en politie nauwer te gaan samenwerken. De afspraken in de bestuursovereenkomst blijven binnen de kaders zoals de gemeenteraad van Cranendonck die in mei 2016 heeft aangegeven.

Regeerakkoord

De staatssecretaris was aanwezig bij de ondertekening omdat de opvanglocatie in Cranendonck in beeld is voor de vorming van wat een ‘gemeenschappelijke vreemdelingenlocatie’ gaat heten. Dat wil zeggen dat ketenpartners COA, IND, DT&V, KMar en politie onder één dak in elkaars nabijheid gaan functioneren. In de huidige situatie wordt er ook al nauw samengewerkt. De samenwerking in de keten wordt nu verder geïntensiveerd en geoptimaliseerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan één van de voornemens uit het regeerakkoord: Nederland moet blijvend flexibel kunnen reageren op wisselingen in aantallen asielaanvragen omdat de afgelopen jaren hebben laten zien dat die zeer grillig kunnen zijn.

De overeenkomst

De gemeente Cranendonck en het COA komen overeen om voor de duur van tien jaar, met een mogelijke verlenging van vijf jaar, een opvanglocatie voor asielzoekers te vestigen op een deel van de locatie van de voormalige kazerne Nassau Dietz. Na drie jaar vindt een evaluatie plaats van de bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente.

Sinds mei 2016, toen de eerste afspraken werden gemaakt, is het aantal asielzoekers sterk afgenomen. Op basis daarvan is voor de nieuwe bestuursovereenkomst besloten dat het COA tot uiterlijk 1 januari 2020 maximaal 800 asielzoekers opvangt in Cranendonck. In eerste instantie zijn nu 500 opvangplekken ingericht, de overige 300 plekken worden ingezet als reserve capaciteit. De samenstelling van de opvangplekken bestaat vooralsnog uit een  centrale opvanglocatie (col), waar het COA asielzoekers zal huisvesten en begeleiden en een procesopvanglocatie (pol), waar de IND, DT&V en politie hun werk doen.

Flexibiliteit in de toekomst

De komende twee jaar worden gebruikt om de planvorming en de besluitvorming binnen de migratieketen verder uit te werken. Ook zal er vanuit de gemeente een nadere verkenning worden uitgevoerd naar de gebiedsontwikkeling van het gehele terrein. Het COA en mogelijk andere stakeholders zullen hun input en kennis hieraan bijdragen. Het COA zal uiterlijk op 1 mei 2019, mede namens de migratieketen en in overleg met relevante stakeholders, aangeven hoe zij deze locatie verder wil gaan inzetten voor de opvang van asielzoekers, passend binnen het advies van de gemeenteraad van 17 mei 2016. Hiervoor zal het COA, zo nodig, een nieuw voorstel ter besluitvorming aan de gemeente voorleggen.