Aanbesteding curatieve zorg

Op woensdag 15 februari heeft het COA na een zorgvuldig aanbestedingstraject de curatieve zorg voorlopig gegund aan Arts en Zorg. Het huidige zorgcontract met Menzis loopt af op 31 december 2017.

Het COA is verantwoordelijk voor het organiseren van de gezondheidszorg voor asielzoekers. Met het van rechtswege aflopen van  het contract met Menzis, is het COA een aanbestedingsproces gestart. Het aanbestedingsproces heeft samen met de IND plaatsgevonden voor wat betreft de inzet van medisch personeel.

Uitgangspunten

In de aanbesteding stond de toegankelijkheid van de curatieve zorg, de flexibiliteit, kwaliteit en betaalbaarheid centraal. Drie partijen hebben meegedaan aan de aanbesteding. Op basis van de hiervoor vermelde uitgangspunten  is de voorgenomen gunning toegekend aan Arts en Zorg.

Bezwaar

Na het bekendmaken van de voorgenomen gunning start een periode van 20 kalenderdagen, waarin partijen bezwaar kunnen maken tegen de voorgenomen gunning. Als er geen bezwaar wordt gemaakt, kan op 8 maart de voorgenomen gunning worden omgezet in een definitieve gunning.

Meer informatie

Kijk hier voor vragen en antwoorden over de voorgenomen gunning curatieve zorg en de planning.