خوش آمدید به MyCOA


سایت MyCOA.nl   سایتی ویژۀ ساکنان کمپهای اسکان کوآ می باشد. شما می توانید اطّلاعات بسیاری را دربارۀ اقامت و زندگی در هلند در آن بیابید. این

سایت به شما اطّلاعات عملی فراوانی را دربارۀ زندگی در کمپ پناهندگان می دهد.

محلّ خود را برگزینید